Make your own free website on Tripod.com

 

زيباشناسي مستقل و متمايز، واپسين ظهور فرهنگ مدرن است که با جدا کردن راه

خود از اهداف و منظور هاي جادويي شکوفا مي شود.

هر آنچه که اسطوره اي، جادويي  است مي تواند خارج از اعتقاد در حوزه

زيباشناسي ماندگار باشد. يک پيوند ژرف پنهان ميان قلمرو  اسطوره اي و قلمرو

زيباشناسي وجود دارد. (ادگار مورن، هويت انساني)

 

 

شاهین

shahinstar co.